APUNTA’T!! Jornada tècnica i pràctica sobre el Registre de Jornada – 23 de maig 2019 de 9.15h -12h

Jornada tècnica sobre l’aplicació del Registre de Jornada per als treballadors a partir del mes de maig: possibles opcions i enfocament de futur Aquest mes de maig ha entrat en vigor l’obligació de registrar la jornada de treball de tots els treballadors. Fins ara únicament s’havien de registrar les jornades parcials. A partir de l’entrada [...]

Nou horari d’atenció al client a partir del 15 de gener

RIBAS ÀLVAREZ inicia el 2018 amb un NOU HORARI d'atenció al client A partir del proper dilluns 15 de gener, tindrem les nostres instal·lacions i a tots els nostres professionals al vostre servei, de dilluns a divendres de les 8h a les 18h de forma continuada. Com a novetat, obrim al migdia, i també estarem al vostre servei de les 14h  a les 16h. Per a [...]

Ribas Àlvarez amb la Reforma Horària – Article a El Punt Avui

Ribas Àlvarez forma part d'una de les trenta empreses de les comarques gironines adherides a la Xarxa Gironina per a la Reforma horària. Avui es publica un article a El Punt Avui que inclou una entrevista al nostre Cap de Recursos Humans, com a representant de Ribas Àlvarez. Ribas Àlvarez Assessors i Consultors Enllaç a El Punt Avui

Taxa escombraries

El servei de recollida i gestió de residus, és un servei municipal que és general i obligatori per a qualsevol habitatge, local o establiment que estigui situat a cada municipi. En el text adjunt us anotem algunes de les reduccions i bonificacions que apliquen els ajuntaments. Publicat per Olga Ginesta i Madruga - Àrea de Gestió Administrativa DESCARREGAR [...]

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

El dia 8 de novembre de 2017 fou aprovada la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i entrarà en vigor a partir del proper dia 8 de març de 2018. Aquesta nova llei, que ve a substituir i deroga l’anterior, respon a la necessitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic les últimes directives europees en matèria de contractació pública. En [...]

Catalunya i l’espoli fiscal

Deixant de marge els colors polítics, la diferència que hi ha entre els ingressos aportats des de Catalunya a l’Estat Espanyol i les despeses dels serveis que el sector públic central destina a Catalunya és molt negativa per als catalans. És una realitat que no té oposició. A aquest saldo l’anomenem dèficit fiscal. Avui, el Sr. Josep [...]

Jornada sobre empreses emergents i finançament

RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS vam participar a la jornada de l'1 de febrer, del sector de les startup a banda i banda dels Pirineus, amb les Cambres de Comerç d’Andorra, de Lleida i de Perpinyà, en el marc d’un programa europeu (FEDER) oriendada a pimes anomenat CCI PirineusMed, a l’Auditori de Girona. Aquesta jornada ens va [...]

Asessor Fiscal Informació al dia – Gener 2018

Durant el mes de desembre de 2017 es va modificar el Reial Decret 635/2014 en el qual es desenvolupava la metodologia de pagament a proveïdors per part de les Administracions Públiques. Concretament, es va modificar el mètode de càlcul del termini mig de pagament i que, en alguns casos, pot fer que aquests s’allarguin. El RD [...]

Declaració anual d’operacions amb terceres persones (Model 347)

Us facilitem un excel i les seves instruccions que els permetran recopilar tota la informació requerida per tal que el complimenteu i l’envieu al vostre assessor. Àrea Fiscal - Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL Instruccions per cumplimentar el formulari Formulari Model - 347

Autònoms professionals vs afectació exclusiva del vehicle

L’Administració d’Hisenda, i concretament l’oficina de gestió tributària, d’un temps ençà ha incrementat les revisions als autònoms professionals aplicant una interpretació molt literal de la norma de l’IRPF i de la LGT amb l’objectiu de revisar les despeses dels elements de transport d’aquests. L’article 105 de la llei 58/2003 General Tributària estableix que “en los [...]

1r Congrés Girocàmping PRO

egut a la seva implantació en el sector RESTAURACIÓ I TURISME, Ribas Alvarez Assessors i Consultors, va participar amb professionals del sector turístic en el  Girocamping Pro, el primer congrés dels càmpings gironins a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona. El congrés, adreçat a tot el sector turístic, va oferir un programa  amb ponències i debats de primer [...]

Canvis en la regulació del sistema red – Règim especial Autònoms

El darrer 6 de març va sortir publicada al BOE l'Ordre ESS/214/2018, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) pels autònoms. Aquesta ordre introdueix que l’afiliació al Sistema RED passa a ser obligatòria per a tots els treballadors incorporats al règim especial de treballadors autònoms. De quin termini [...]

Novetats en la presentació dels comptes anuals al registre mercantil

L’Ordre del Ministeri de Justícia JUS/319/2018 del passat 27 de març aprovava, amb efectes immediats, el nous models de Comptes Anuals. Aquests nous models són obligatoris per a tots els exercicis iniciats el dia 1 de gener de 2017 o amb posterioritat a aquesta data. La principal novetat en el nou model és la inclusió [...]

Autocartera – Característiques, limitacions i conseqüències

Que una societat posseeixi accions o participacions en autocartera (és a dir de la pròpia societat) té certes implicacions legals que han de tenir-se en compte en el dia a dia de l’empresa. En el document adjunt expliquem què entenem per autocartera, les seves limitacions així com les conseqüències a la mateixa. Esperem us sigui [...]

Jornada sobre organització de franquícies

L’assessoria va assistir, el 9 de maig, a la Cambra de Comerç de Girona, a un acte sobre desenvolupament de negocis en contracte de franquicia, i va poder intercanviar impressions amb franquiciadors i franquiciats, de Girona i altres províncies, constatant alguns dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus de contractes, d’acord amb l’experiència acumulada de RIBAS ALVAREZ [...]

Nou reglament europeu de protecció de dades personals

El dijous 10 de maig, a Ribas Àlvarez Assessors i Consultors juntament amb Helios Consulting Group i Auditoria i Control, vàrem celebrar una sessió dedicada al Nou Reglament europeu de protecció de dades personals. Davant d’un centenar de persones, el Sr. Josep Ma Teixidor va dur a terme una xerrada tècnica-pràcitca sobre aquest nou reglament al [...]

Nou paradigma en la retribució dels administradors-consellers delegats

NOU PARADIGMA EN LA RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS-CONSELLERS DELEGATS Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem 98/2018,de26defebrer, s’ha modificat, en certa manera, el paradigma retributiu dels òrgans d’administració de les societats amb diferents implicacions. Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració L’esmentada sentència ens recorda que l’òrgan d’administració de la societat és aquell encarregat de la gestió i representació de [...]

Model 179 Declaració Informativa Trimestral de la cessió d’ ús d’habitatges amb fins turístics

Nova obligació d’informació per a les persones i entitats intermèdies entre els propietaris i els llogaters d’habitatges amb finalitat turística; exemples: apis, agents immobiliaris i sobretot Plataformes Col·laboratives, com ara airb&b. El RD 1070/2017, de 29 de desembre introdueix una nova obligació informativa relativa a les cessions d’habitatges turístics, que s’estableix amb fins de prevenció de frau [...]

Conflicte entre Notaris i Registradors pel Registre de Titularitat Real

L’assessoria va assistir, el 9 de maig, a la Cambra de Comerç de Girona, a un acte sobre desenvolupament de negocis en contracte de franquicia, i va poder intercanviar impressions amb franquiciadors i franquiciats, de Girona i altres províncies, constatant alguns dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus de contractes, d’acord amb l’experiència acumulada de RIBAS ALVAREZ [...]

Nou procediment de desnonament exprés davant l’ocupació il·legal d’habitatges

El dia 12 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 5/2018, de 11 de juny, per la que es modificar la Llei d’Enjudiciament Civil en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges. Quina és la finalitat de la llei i des de quan s’aplica? El que pretén la llei és [...]

Pla estratègic de la inspecció de treball i seguretat social 2018-2020 per perseguir la figura del “fals autònom”

Recentment el Govern de l’Estat va aprovar el pla director per la Inspecció de Treball per als anys 2018-2020 on, entre d’altres objectius, hi ha un pla específic per perseguir la figura del “fals autònom” a les empreses. Segons darreres informacions, ja han enviat cartes a les empreses revisant la situació de treballadors autònoms a fi [...]

I Jornada de Lideratge Gironí

El passat  divendres 5 d’octubre,  es va celebrar la I Jornada de Lideratge Gironí l’Hotel Spa Torre Mirona de Navata, organitzada conjuntament per Ribas-Alvarez i Creantum. Amb el títol “Estratègies per a gestionar el talent a les nostres empreses”, experts de rrhh del nostre país, i més de 60 empreses assistents, van debatre i compartir experiències  i visions sobre la gestió [...]

La possible reclamació de la devolució de l’impost d’actes jurídics documentats del préstec hipotecari

Què és l’impost d’actes jurídics documentats dels préstec hipotecaris? A l'hora de signar una hipoteca un dels impostos a pagar és el denominat impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD). Aquest impost grava les transmissions patrimonials oneroses (TPO), les operacions societàries (OS) i els actes jurídics documentats (AJD). El que afecta directament a [...]

Línies de Finançament ICO 2019 per a autònoms i empreses

LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 L’ Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 per als AUTÒNOMS I EMPRESES:   Línia ICO Empreses i Emprenedors 2019 està destinada als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i [...]

Decisió del ple del tribunal suprem sobre la devolució de l’impost d’actes jurídics documentats del préstec hipotecari

Què suposa la decisió final del ple del Tribunal Suprem sobre l’impost d’actes jurídics documentats dels préstec hipotecaris? El proppassat 6 de novembre de 2018 fou notícia que el ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, després de dos dies de deliberacions, va decidir per 15 vots a favor i 13 en contra, [...]

Reial Decret llei 7/2019 d’1 de març de 2019. Reforma dels contractes de lloguer d’habitatge

Després de la derogació del Reial Decret Llei de data 21/2018 de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer el Govern en funcions va aprovar, amb la publicació al BOE núm. 55 de 5 de març de 2019, el Reial Decret Llei 7/2019 d’1 de març de 2019, que va entrar [...]

Campanya 2018 d’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni

La campanya per presentar l’IRPF comença el 2 d’abril i finalitza l’1 de juliol. Us recordem que és important recollir la documentació que enviaran els bancs i les Administracions, així com la informació relativa a ingressos i despeses per arrendaments o activitats, i les despeses en habitatge habitual que puguin ser fiscalment deduïbles.   L’Impost [...]

Exempció IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la seguretat social

El passat mes d’octubre el Tribunal Suprem va emetre sentència declarant que la prestació pública per maternitat està exempta de tributació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF en endavant). D’aquesta forma la sentència del Tribunal Suprem, de 3 d'octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes [...]

Les Arres en el contracte de compravenda d’immobles i la seva regulació en el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya

El  dia 22 de febrer  del 2017 es va publicar el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i contractes, que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 1 de gener de 2018 i, per tant, aplicable als contractes conclosos a partir d’aquesta última data. Malgrat fer més d’un any de la [...]

Realment necessitem una assegurança de responsabilitat civil d’administradors i directius?

La regularització actual de les Societats Mercantils és especialment molt exigent amb els administradors i directius de les empreses. El nou marc normatiu en responsabilitat civil i penal ha quedat estrictament regulat: Llei de Societats de Capital i Llei Orgànica 1/2015 del Codi Penal. Les decisions que els administradors, directius i consellers han d’adoptar són [...]

RA organitza la Sessió I+D+i finançament de la innovació mitjançant incentius fiscals

Ribas Àlvarez juntament amb Evalue Innovación, organitza una sessió informativa enfocada a I+D+i finançament de la innovació mitjançant incentius fiscals. Aquesta sessió anirà a càrrec del Sr. Gustavo Castillo, Delegat Territorial de l’empresa Evalue a Catalunya i del Sr. David Carpena, Assessor Fiscal de Grans Empreses de Ribas Àlvarez.  La sessió constarà de dues parts: [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!