May
17
clauer immoble

La possible reclamació de la devolució de l'impost d'actes jurídics documentats del préstec hipotecari - Ribas Àlvarez

Què és l’impost d’actes jurídics documentats dels préstec hipotecaris?

A l’hora de signar una hipoteca un dels impostos a pagar és el denominat impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD). Aquest impost grava les transmissions patrimonials oneroses (TPO), les operacions societàries (OS) i els actes jurídics documentats (AJD). El que afecta directament a l’hora de la contractació d’un préstec hipotecari és l’AJD, ja que grava els documents notarials, mercantils o administratius.

Quants diners suposa?

La gestió d’aquest impost pertany a les comunitats autònomes i s’ha de liquidar amb el model 600 d’autoliquidació, juntament amb una còpia autèntica del document notarial origen del tribut i una còpia simple d’aquest. El tipus a aplicar en l’Impost d’Actes Jurídics Documentats varia en funció de la comunitat autònoma i del valor escripturat. El gravamen pot ser des del 0,5% fins a un 1,5% sobre l’import del préstec hipotecari, segons la comunitat. A Catalunya, l’impost d’actes jurídics documentats és de mitjana de l’1,5%, pel que amb una hipoteca de 100.000 euros, se’n paguen 1.500 d’impost.

Qui l’ha de pagar?

Segons la Sentència Núm. 1505/2018 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem de 16 d’octubre de 2018, en un gir que modifica tot el que havia dit el mateix Alt Tribunal, estableix que qui ha d’assumir el pagament de l’impost AJD que grava les hipoteques és el mateix Banc i no els clients d’aquest els qui han de liquidar aquest impost.

Què cal fer en aquests moments?

No obstant la Sentència anterior i vist el canvi de criteri que estableix, el mateix President de la Sala Tercera Tribunal Suprem, el Sr. Luís María Díez-Picazo Giménez en data 19 d’octubre de 2018 en una nota informativa comunicava textualment “Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar” per “Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de algunos de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

La reunió del ple del Tribunal Suprem que ha de fixar el criteri definitiu sobre qui paga finalment l’AJD que grava les hipoteques s’ha convocat per al dilluns dia 5 de novembre de 2018 pel que fins aquesta data, no es resoldrà definitivament sobre els efectes d’aquella Sentència.

Per tant, a dia d’avui cal esperar la decisió de l’Alt Tribunal sobre aquest assumpte que afecta a milers de persones, per determinar en quines circumstàncies es podrà reclamar la devolució de l’impost d’AJD ja sigui davant l’Agència Tributària Catalana o el banc.

Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Publicat per Pau Vila Rutllant – Advocat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!