desembre
20

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS - Ribas Àlvarez

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària.

LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL.

En primer lloc, i en l’àmbit concursal, estableix l’article tercer del Reial Decret-Llei una extensió de la moratòria de l’obligació de sol.licitar la declaració de concurs fins el 30 de juny de 2022. Es a dir, fins aquesta data inclosa, el deutor que es trobi en situació d’insolvència no tindrà el deure de sol.licitar la declaració de concurs. I no només això, sinó que un cop arribada aquella data el deutor disposarà de dos mesos més per tal de poder formalitzar la sol.licitut. Per tant, aquelles persones, entitats o empreses que es trobin en situació d’insolvència actualment, o en els propers mesos, disposaran fins el mes de setembre de 2022 per tal de presentar la seva sol.licitut de declaració de concurs davant el Jutjat Mercantil competent.

Perquè s’ha aprovat aquesta nova moratòria?

La mateixa norma preveu, a la seva exposició de motius, que aquesta nova moratòria es deu a la conveniència de poder disposar del nou règim concursal, que actualment es troba en fase parlamentària, i pel que es durà a terme la transposició al Dret espanyol de la recent Directiva comunitària sobre reestructuracions i insolvències. La previsió és que aquest nou règim concursal entri en vigor a partir del segon trimestre de 2021 i suposarà un canvi molt important en la forma de gestionar les situacions d’insolvència empresarial.

LA NO CONSIDERACIÓ DE LES PÈRDUES DE L’EXERCICI 2021 A EFECTES D’UNA POSSIBLE CAUSA DE DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT.

En segon lloc, el mateix article tercer del Reial Decret-Llei 27/2021 preveu una altra mesura de caràcter societari, igualment dirigida a permetre donar continuïtat a les empreses, consistent en el fet que no es tindran en compte les pèrdues que les societats hagin tingut durant els exercicis 2020 i 2021, als efectes de la concurrència de la causa de dissolució prevista a l’article 363.1.e) de la Llei de Societats de Capital. Recordem que aquest article el que preveu és que si les pèrdues de la societat deixen reduït el seu patrimoni net per sota de la meitat de la xifra de capital social, concorre una causa que obliga a dissoldre la societat. Per tant, de forma excepcional, no es tindran en compte les pèrdues que s’hagin pogut produir durant els exercicis 2020 i 2021.

Com cal actuar davant la situació de pèrdues que es manifesti al tancament de l’exercici 2022?

Ara bé, si aquell desequilibri patrimonial es manifesta al tancar l’exercici 2022, aleshores sí que caldrà dissoldre la societat o bé adoptar mesures que reverteixin aquell desequilibri, ja sigui ampliant o reduint el capital en la mesura suficient.

En qualsevol cas, saben que estem a la seva disposició per tal de resoldre qualsevol dubte o aclariment en relació a aquesta qüestió i adoptar les mesures precises per tal de poder donar continuïtat a la seva empresa.

Atentament,

Joan Vidal i Vidal

Advocat col.legiat 2444 ICAG

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!