May
17

Nou procediment de desnonament exprés davant l'ocupació il·legal d'habitatges - Ribas Àlvarez

El dia 12 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 5/2018, de 11 de juny, per la que es modificar la Llei d’Enjudiciament Civil en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges.

Quina és la finalitat de la llei i des de quan s’aplica?

El que pretén la llei és crear un nou procediment judicial que permeti donar una resposta àgil i efectiva davant el problema derivat de l’ocupació il·legal d’habitatges, possibilitant al propietari d’un habitatge obtenir, amb major rapidesa, el desallotjament forçós dels que l’han ocupat sense el seu consentiment. La norma va entrar en vigor i s’aplica des del passat dia 2 de juliol de 2018.

Qui pot instar aquest nou procediment de desnonament?

La nova llei va dirigida només als propietaris o titulars del dret de possessió sobre habitatges que siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’habitatges socials. Per tant, no s’aplicarà la norma a les persones jurídiques o entitats mercantils amb ànim de lucre que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’habitatges.

Què és considera “ocupació il·legal”?

Es tracta d’una ocupació que no ha estat consentida ni tolerada i que, per tant, no té cap justificació legal. En aquest sentit, ens estem referint essencialment al fenomen popularment conegut com “okupació”, protagonitzat pels anomenats “okupes”.

Es podrà seguir el nou procediment pel desallotjament de locals o altres immobles que no siguin habitatges?

No, únicament és aplicable en el cas d’immobles que tinguin la condició d’habitatge, tant si és habitual com no.

Quines particularitats té el nou procediment?

Es tracta d’un procediment judicial, per tant requereix la intervenció d’advocat i procurador, que s’inicia amb una demanda dirigida genèricament contra els desconeguts ocupants de l’habitatge, on el propietari o posseïdor legítim haurà d’acreditar el seu dret i podrà sol·licitar la immediata entrega de la possessió de l’habitatge. En aquest cas, una vegada el Jutjat rebi la demanda requerirà als ocupants que en el termini de cinc dies aportin el títol o document que justifiqui la seva possessió. Si els ocupants no aporten aquest justificant o la justificació és insuficient, el tribunal ordenarà mitjançant una interlocutòria la immediata entrega de la possessió de l’habitatge. En el seu cas, i en la mateixa resolució judicial, s’ordenarà comunicar els fets als serveis públics competents en matèria de política social per tal que en el termini de set dies adoptin les mesures de protecció que corresponguin.

Per altra banda, encara que el demandant no hagi sol·licitat l’entrega immediata de la possessió, però ha acreditat el seu dret, els ocupants només poden contestar la demanda en base a l’existència d’algun títol o document que justifiqui la seva possessió i, si no ho fan així o no contesten, el jutge procedirà a dictar sentència de forma immediata, que es podrà executar acte seguit.

Recordin que estem a la seva total disposició per tal de resoldre qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir sobre aquesta nova normativa i els oferim els nostres serveis professionals per tal d’emprendre les accions que, en el seu cas, siguin necessàries o convenients.

Publicat per Pau Vila Rutllant – Advocat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!