May
17

Nou paradigma en la retribució dels administradors-consellers delegats - Ribas Àlvarez

NOU PARADIGMA EN LA RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS-CONSELLERS DELEGATS

Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem 98/2018,de26defebrer, s’ha modificat, en certa manera, el paradigma retributiu dels òrgans d’administració de les societats amb diferents implicacions.

Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració

L’esmentada sentència ens recorda que l’òrgan d’administració de la societat és aquell encarregat de la gestió i representació de la mateixa, incloent tant els administradors/consellers com els consellers delegats o executius.

Es cobra per ser administrador?

El càrrec d’administrador serà gratuït a menys que estatuàriament s’estableixi el contrari; per tant, si es pretén que el càrrec sigui retribuït s’ha d’establir expressament en els Estatuts.

Retribució del administradors

Fins a la Sentència 98/2018 gran part de la jurisprudència sostenia que existia una doble regulació, diferenciant si l’administrador era retribuït “en la seva condició de tal” o “en la seva condició de conseller executiu”, implicant quenoeranecessariquelaremuneraciódelconsellerexecutiuconstésenels estatuts (el conseller executiu podia ser remunerat tot i que el càrrec d’administrador fos gratuït) ni que formés part de la retribució acordada per la Junta per als administradors; aquesta retribució, per tant, quedava regulada exclusivament en el contracte que havien d’atorgarelConsellielsconsellersals qualsesretribuísperexercir funcionsexecutives.

La Sentència del Tribunal Suprem suposa un gir complet a la que havia estat la guia de comportament per part de les societats a l’indicarquenopotentendre’squeelsadministradors“en la seva condició de tals” siguin els consellers no executius ni que, per tant, els consellers delegats -o a favor dels quals s’hagin delegat funcions executives- siguin alguna cosa diferent.

Per tot l’anterior:

(i) els conceptes pels quals puguin ser retribuïts els administradors, inclosos consellers executius i delegats, hauran d’estar previstos en els estatuts socials;

(ii) la junta d’accionistes o socis haurà de fixar l’import màxim pel qual pot retribuir-se als administradors, incloent la retribució que puguin percebre els consellers executius i delegats; i

(iii) el Consell d’administració haurà d’acordar la distribució d’aquesta retribució màxima (entre tots els consellers, inclosos els Consellers Delegats).

En conseqüència amb l’anterior, és fonamental que les societats regides per un Consell d’administració que hagi delegat totes o part de les seves funcions executives de forma permanent en un o diversos consellers delegats o executius que percebin una remuneració, revisin i adeqüin (i) els seus estatutssocials,(ii)elsacordsde la juntad’accionistesosocissobre aquest tema i(iii)elscontractes atorgatspel Consellambel Conseller Delegatoconsellersexecutius.

Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

Publicat per Laura Pascual Lleonart- Advocada

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!