May
17

Exempció IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la seguretat social - Ribas Àlvarez

El passat mes d’octubre el Tribunal Suprem va emetre sentència declarant que la prestació pública per maternitat està exempta de tributació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF en endavant). D’aquesta forma la sentència del Tribunal Suprem, de 3 d’octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social també estan exemptes de l’IRPF.

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social, segons nota informativa de l’Agència Tributària.

Des de llavors, la Seguretat Social abona les prestacions sense la retenció d’IRPF, per tractar-se de rendes exemptes.

Els que han tributat en l’IRPF per aquestes prestacions tenen dret a la seva devolució pels anys no prescrits.

En la propera campanya de renda, les dades fiscals que ofereix l’Agència Tributària per presentar la declaració inclouran les prestacions percebudes durant l’any 2018 com a rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles. No obstant, al tractar-se d’una situació especial, seria convenient revisar aquestes dades.

Els contribuents que hagin percebut les esmentades prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en les que haguessin inclòs aquestes rendes, perquè encara no ha prescrit el dret. Si van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.

L’Agència Tributària ha habilitat un formulari, d’utilització voluntària, per poder sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2014 i 2015, i no caldrà aportar certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes. A partir de gener de 2019 estarà disponible el formulari dels anys 2016 i 2017.

Si estan interessats en ampliar la informació sobre l’abast d’aquestes devolucions poden contactar amb el nostre despatx.

Publicat per Àlex Soldevila Batlle – Assessor Fiscal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!