setembre
20

Els poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat - Ribas Àlvarez

Amb caràcter previ a l’anàlisi d’aquesta figura jurídica creiem que cal tenir presents tres qüestions fonamentals que ens
ajudaran a entendre el seu sentit i finalitat:
– El poder preventiu és una eina indispensable per poder decidir qui volem que vetlli per la nostra persona i
gestioni els nostres interessos patrimonials, en el cas d’una pèrdua sobrevinguda de la nostra capacitat física o
psíquica, si volem evitar que en un futur s’hagi de seguir un procés judicial d’incapacitació pel nomenament d’un
tutor.
– És un instrument jurídic que no només ens permet evitar l’inici i el seguiment d’un procés judicial d’incapacitació,
amb el cost, temps i complexitat que això comporta, sinó que serà operatiu d’una forma immediata a partir del
moment en què es produeixi la causa que hàgim establert per a l’inici de la vigència del poder.
– No podem confondre la finalitat d’un poder preventiu amb la finalitat d’un testament, ja que el poder preventiu
desplega els seus efectes davant una situació d’incapacitat de la persona i, per tant, en vida de la persona;
en canvi, el testament, i allò que s’hi hagi previst, no té cap efecte fins que s’ha produït la mort de la persona.
Amb tot això, hem de recordar que fou la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya la que
introduí en el Dret Civil Català, la figura jurídica del “poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat” i que també
s’ha convingut en anomenar “poder preventiu”. Per tant, ara sí, procedim a analitzar aquest important instrument que ens
ofereix el Dret civil català:
1/ Què és un poder preventiu?
El poder preventiu no és altra cosa que un instrument jurídic regulat a l’article 222-2 del Codi Civil de Catalunya, i que
permet a una persona poder designar a un representant que vetlli pels seus interessos, davant la possibilitat que
pugui veure’s afectada en el futur per una incapacitat física o psíquica que no li permeti, en el futur, poder prendre
decisions o realitzar les actuacions que convinguin en defensa dels seus interessos.
2/ Quin és el seu principal avantatge?
Té un avantatge molt important i és que d’aquesta manera podem evitar la necessitat de promoure en el futur un
procés judicial d’incapacitació de la persona afectada i de nomenament del seu tutor, amb els costos, durada i
complicacions que comportaria aquest procés.
En aquest sentit, el referit article 222-2 del Codi Civil comença dient que: “1. No cal posar en tutela a les persones majors
d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no poden governar-se per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat a un apoderat en escriptura pública per tal que tingui cura dels seus interessos.”
3/ Quins requisits s’han de donar per formalitzar un poder preventiu?
3.1 Persones que poden atorgar i rebre el poder:
Respecte de la persona del poderdant, és a dir, de qui confereix el poder, pot ser qualsevol persona física major d’edat
amb plena capacitat per poder actuar.
MONOGRÀFIC CIVIL
1/2019
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona: Volum 2.888, Foli 154, Full núm. Gi-53304
Pel que fa a l’apoderat, és a dir, a qui es confereix el poder, pot ser una o vàries persones físiques o una persona jurídica
(existeixen entitats especialitzades en la protecció de persones discapacitades) o una combinació de persones físiques i
jurídiques. L’apoderament es pot realitzar dividint les facultats entre diverses persones físiques o jurídiques, atorgant-los
facultats solidàries o mancomunades, amb el mateix o amb diferents àmbits d’actuació, ja sigui a nivell de la persona o
del seu patrimoni.
3.2 Contingut del poder:
El poder es fa en previsió de la pèrdua sobrevinguda de — capacitat per part del poderdant i pot tenir per objecte unes
facultats de caire personal (és a dir, per decidir sobre les necessitats personals) i unes facultats de tipus patrimonial
(és a dir, per gestionar el seu patrimoni o interessos econòmics).
Per altra banda, les facultats que es concedeixin a l’apoderat poden ser tan àmplies com les d’un poder general o bé tan
restringides com les d’un poder especial. Per exemple, es pot donar el cas d’un empresari que té una persona de la seva
més absoluta confiança i amb experiència àmpliament contrastada, decideixi conferir-li poders específics per seguir
portant l’empresa en el cas que es produís la seva incapacitat, però per a la resta del seu patrimoni decideix nomenar a
un familiar.
En qualsevol cas, el poderdant tindrà la llibertat de fixar els límits, les causes de revocació o extinció i les fórmules
de control que consideri més convenients respecte de cadascuna de les facultats que atorgui a favor de
l’apoderat. En aquest sentit, si bé el Codi Civil estableix a l’article 222-44 que l’apoderat necessitarà autorització judicial
per aquells actes en els que la necessitaria un tutor, ara bé, el poderdant pot excloure expressament aquesta necessitat
en el moment d’atorgar el poder.
Si fem un breu resum d’aquells aspectes més rellevants que hauria de recollir un poder preventiu, especialment si volem
evitar que en un futur l’autoritat judicial en pugui ordenar la seva extinció, podem esmentar els següents:
– L’inici de la vigència del poder: Ja sigui des del moment que se signa, o des d’una data determinada, o
quan mèdicament es diagnostiqui una malaltia o determinades limitacions físiques o psíquiques, etc.
– L’extinció: És a dir, a partir de quin moment l’apoderament perd la seva vigència, ja sigui quan l’apoderat
compleixi certa edat, o quan aquest no hagi superat un determinat control, o hagi transcorregut un termini,
etc.
– Apoderats i substituts: es pot determinar si els apoderats poden actuar indistintament o bé conjuntament,
la forma de substituir-los en cas de mort, conflicte d’interessos, etc.
– Contraposició d’interessos: en el cas que es produeixi entre el poderdant i l’apoderat, es pot establir de
quina forma es resoldrà.
– Rendició de comptes: Podem arbitrar sistemes diferents per tal que l’apoderat rendeixi comptes, ja sigui
davant una persona determinada, una autoritat judicial, una auditoria, etc.
– Remuneració i despeses: Aquí també hi tenim una àmplia llibertat de regulació. Tanmateix, cal tenir present
que, si no es diu res en el poder, es considerarà que la funció de l’apoderat és gratuïta, ara bé, sempre tindrà
dret a obtenir el reemborsament per les despeses i la indemnització pels perjudicis soferts.
És convenient, per tant, que el poder es realitzi amb una acurada regulació per tal d’evitar que les seves mancances o
defectes puguin donar lloc a una eventual extinció ordenada per l’autoritat judicial.
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona: Volum 2.888, Foli 154, Full núm. Gi-53304
3.3 Formalització i registre
Tal i com estableix el Codi Civil, el poder s’ha de formalitzar mitjançant una escriptura pública, autoritzada per un notari
que pot ser de de lliure elecció, i s’inscriurà en el Registre de Nomenaments Tutelars No Testamentaris. D’aquesta
manera es tracta d’evitar que es constitueixi una tutela si ja existeix el poder.
Per tant, si en el futur un tercer pretén iniciar un procés d’incapacitació respecte del poderdant, el Jutge haurà de consultar
el registre i comprovar si ja existeix un poder preventiu que, a la vista del seu abast i contingut, faci improcedent la
constitució d’una tutela.
Si desitgen obtenir més informació, aclarir qualsevol dubte entorn a aquest instrument jurídic, o dur a terme un poder
preventiu adequat a les seves circumstàncies, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Joan Vidal Vidal

Àrea Advocats Ribas Àlvarez