abril
6
pacte supervivencia

EL PACTE DE SUPERVIVÈNCIA - Ribas Àlvarez

Què és el pacte de supervivència?

El pacte de supervivència és aquella forma d’adquisició de béns immobles per la qual els cònjuges, futurs contraents o convivents en parella estable adquireixen de forma conjunta i onerosa un bé immoble, amb la particularitat que en la pròpia escriptura de compravenda es fa constar expressament que quan qualsevol dels dos adquirents mori, el supervivent esdevindrà titular únic del total immoble. Es troba regulat a l’art. 231-15 i següents del Codi Civil de Catalunya.

Quins efectes té?

Aquesta figura jurídica que en anteriors èpoques ha estat molt utilitzada, actualment és poc coneguda i ha caigut en desús. No obstant, trobem la seva utilitat en el fet que desvinculem la transmissió de l’immoble de la successió hereditària, ja que en el moment d’adquirir l’immoble ja s’estableix que es transmetrà al cònjuge o parella de fet amb independència del que s’hagi establert en el testament, garantint així el dret d’aquest encara que no resulti instituït hereu. En conseqüència, els béns immobles adquirits amb pacte de supervivència no estan inclosos dins l’herència, però sí que es tenen en compte a efectes de calcular la llegítima.

L’adquisició d’un immoble amb pacte de supervivència comporta que tota disposició del bé ha de ser acordada i consentida a partir d’aquell moment per ambdós membres de la parella.

Un tret molt important del pacte de supervivència a tenir en compte, és que aquest preval per sobre de les disposicions efectuades en testament, significant que quan uns cònjuges o parella de fet han adquirit un bé amb pacte de supervivència, per més que en testament es llegui aquest bé o s’institueixi hereu a persona diferent del cònjuge, el supervivent de la parella serà el que s’adjudicarà la part del premort en virtut del pacte establert en l’escriptura d’adquisició. No obstant, si hi ha un interès en adjudicar l’immoble als hereus sempre hi haurà la possibilitat que el cònjuge supervivent renunciï al pacte de supervivència, i conseqüentment el bé s’integri en la massa hereditària adjudicant-se segons allò establert en el testament.

Com es pot extingir o esdevenir ineficaç?

Són causes d’extinció del pacte de supervivència:

  • L’acord dels cònjuges durant el matrimoni, atorgat en escriptura pública.
  • La declaració de nul·litat del matrimoni, separació judicial o de fet o divorci.
  • L’adjudicació de la part del cònjuge deutor a un tercer a conseqüència d’un embargament o procediment concursal.

El pacte esdevindrà ineficaç en els següents casos:

  • Quan el pacte s’hagués atorgat per futurs contraents, i aquests no haguessin contret matrimoni durant l’any següent, el pacte caducaria.
  • en el cas que l’adquirent, amb anterioritat a la compravenda hagués atorgat un pacte successori universal.

Tanmateix el cònjuge supervivent pot renunciar al pacte de supervivència en el moment d’acceptació de l’herència del cònjuge premort.

Per tot el que s’ha exposat, a l’hora de preparar la planificació successòria, abans d’atorgar el testament o en el seu cas un pacte successori, caldria comprovar  la forma en què s’han adquirit les finques, per confirmar l’existència o no d’aquest pacte i així preveure com pot afectar les disposicions que es facin en el testament. Aquesta comprovació es pot fer revisant la pròpia escriptura d’adquisició de l’immoble o bé sol·licitant una nota simple del Registre de la Propietat, on sempre que sigui el cas hi constarà que s’ha adquirit amb pacte de supervivència.

Amb la nostra experiència, és recomanable fer aquesta comprovació perquè en molts casos els propis cònjuges desconeixen que van adquirir la finca d’aquesta forma, i així s’eviten sorpreses a l’hora d’obrir la successió.

Ma. Àngels Adroher

Col. 3081 ICAG

Ribas Àlvarez Advocats

 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!