gener
12

CONFLICTE SOBRE LA COINCIDÈNCIA EN UNA MATEIXA PERSONA D’UN CONSELLER EN NOM PROPI I COM A REPRESENTANT D’UN CONSELLER PERSONA JURÍDICA - Ribas Àlvarez

És possible que una persona física que és conseller d’una societat sigui simultàniament representant d’un conseller persona jurídica?

Sovint en societats anònimes i limitades on l’òrgan d’administració és un consell d’administració es planteja el dubte de si és admissible que una persona física, a més de ser ella mateixa consellera, pugui ser representant permanent d’una persona jurídica també membre del consell.

La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP) en la seva resolució de data 23 de maig de 2023 (publicada al BOE el dia 16 de juny de 2023) no ho ha acceptat en un consell d’administració integrat per tres membres.

 Motius de la resolució: veto en òrgans col·legiats

En el cas concret analitzat per la DGSJFP, aquesta rebutja que la mateixa persona física exerceixi ambdós càrrecs d’acord amb els següent motius:

  • El consell d’administració és un òrgan col·legiat format per un mínim de tres membres i les seves decisions s’adopten conforme al principi majoritari.
  • En relació amb el principi majoritari al consell, la DGSJFP recorda la seva tradicional doctrina per la qual no és admissible atorgar dret de veto a cap dels integrants de l’òrgan col·legiat”.
  • Aquesta doctrina la considera aplicable al supòsit concret perquè “l’adopció d’acords per majoria requeriria necessàriament el consentiment del conseller designat en una doble condició”.

Conclusions

En un consell d’administració integrat per tres membres, si la mateixa persona exerceix dos dels càrrecs (un personalment i un altre com a representant d’una persona jurídica) l’adopció de qualsevol acord del consell requerirà el vot favorable d’aquesta persona, atorgant-li en conseqüència, el dret de veto que la DGSJFP rebutja.

La DGSJFP no s’ha pronunciat en supòsits de consells d’administració formats per més de tres membres.

Tot i que les resolucions de la DGSJFP no constitueixen doctrina, els Registres Mercantils estan seguint el seu criteri, per tant, la nostra recomanació serà no nomenar a la mateixa persona física en nom propi i com a representant d’una persona jurídica, sempre que els seus vots puguin suposar un veto a les decisions del Consell.

Aquest criteri es tindrà en compte per a les renovacions i nous nomenaments de càrrecs, en cap cas el Registre revocarà un nomenament en aquest sentit que ja consti degudament inscrit.

Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte en cas que ho considerin convenient.

 

Laura Pasqual Lleopart

Advocada

Ribas Àlvarez Advocats

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!