novembre
16

Celebració de Juntes exclusivament telemàtiques. Ha de modificar els seus Estatuts? - Ribas Àlvarez

Amb l’arribada de la pandèmia, i gràcies a les previsions incloses en el diferents Reials Decrets aprovats pel govern, moltes Societats van començar a realitzar les reunions dels seus òrgans de gestió i administració (junta / consell) a través de mitjans telemàtics.

 

Ara bé, el paraigües legal que permetia realitzar les reunions d’aquesta forma, sense que hi hagués una previsió estatutària específica al respecte, finalitza aquest 31 de desembre.

 

Per tant, resulta necessari plantejar-se: els estatuts de les meves societats són adequats per poder continuar celebrant reunions telemàtiques?

 

Fins ara, la Llei de Societats Capital contemplava únicament la possibilitat d’assistir telemàticament a les juntes de les societats anònimes (art. 182); no obstant, a partir del 3 de maig (amb l’aprovació de la Llei 5/2021) es va eliminar la menció a les societats anònimes i incorporar un nou article (182 bis) que regula la Junta exclusivament telemàtica.

 

Entre el més destacat d’aquesta nova regulació, i que suposa una novetat molt important per a qualsevol empresa, hi ha la possibilitat que la junta sigui celebrada únicament de forma telemàtica (fins ara s’entenia que part dels assistents podien fer-ho telemàticament i la resta en el domicili social).

 

La junta celebrada exclusivament de forma telemàtica es considerarà celebrada al domicili social amb independència d’on es trobi el president de la junta durant la celebració de la mateixa.

 

Així mateix, es pretén que la celebració de juntes telemàtiques no es diferenciï de les presencials i per descomptat que no es vegin minvats els drets dels socis/accionistes; per això, els administradors hauran “d’implementar les mesures necessàries” per a la celebració de les reunions i a més, s’exigeix que els Estatuts contemplin aquesta possibilitat.

 

Els Estatuts han de contemplar específicament la possibilitat de celebrar juntes telemàtiques, ja que en cas contrari, tant les Juntes com els acords adoptats podrien ser declarats nuls.

 

La nova regulació també concreta la forma en què s’han de desenvolupar aquestes juntes, establint el deure de garantir la identitat dels assistents.

 

Aquest fet podria suposar dificultats en algunes empreses, sobretot aquelles amb el capital social molt atomitzat, però no sembla que hagi de ser un problema per a la majoria de societats amb un nombre més limitat de socis/accionistes.

 

En definitiva, les novetats que s’han incorporat recentment fan aconsellable realitzar un anàlisi dels estatuts socials i, si escau, la seva adaptació per a poder aprofitar la possibilitat de celebrar reunions exclusivament telemàtiques, ja que si no es contempla aquesta possibilitat en els Estatuts, les Juntes així com els acords adoptats podrien ser declarats nuls.

 

Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte i valorar la necessitat de fer la corresponent adequació dels estatuts.

 

 

Atentament,

 

Laura Pasqual Lleopart

Advocada

Col·legiada núm. 32.892 ICAB