gener
3
llei catalana lloguer habitatge

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER L'ADQUISICIÓ DE L'HABITATGE DEL CAUSANT - Ribas Àlvarez

L’ACTUAL CRITERI DE L’ADMINISTRACIÓ EN L’APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT A L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Dins la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions hi ha prevista la bonificació de la quota tributària per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant.

Aquesta bonificació es pot aplicar sempre que es donin els següents requisits:

  1. Que l’immoble constitueixi l’habitatge habitual del causant (persona difunta que dona origen al procés d’herència).
  2. Que l’adquirent de l’habitatge sigui el cònjuge, parella de fet o convivent d’ajuda mútua, descendent o ascendent del causant. També es poden aplicar la reducció els parents col·laterals sempre que siguin majors de 65 anys i hagin conviscut amb ell com a mínim els dos anys anteriors.
  3. La bonificació suposa una reducció en la base imposable del 95% del valor de l’habitatge, fins a un màxim de 500.000,00 € de valor conjunt de l’immoble.
  4. L’aplicació de la bonificació implica que l’immoble s’haurà de mantenir dins el patrimoni de l’adquirent per un termini de 5 anys, a comptar des de la defunció. De no respectar-se aquest termini s’haurà de practicar una liquidació complementària de l’impost sobre Successions liquidant la part que s’havia deixat d’ingressar a conseqüència de la bonificació aplicada més els interessos corresponents.

Aplicació de la bonificació

Cal tenir present que en un procés d’acceptació i adjudicació de béns d’una herència, els béns s’han d’adjudicar segons allò establert en el testament, si n’hi ha.

Ara bé, quan vàries persones (ja sigui en la condició d’hereu o legatari) són destinatàries d’una herència, en el testament es pot haver disposat adjudicar els diferents béns de forma individualitzada a cada persona, o bé adjudicar els béns de forma conjunta o compartida entre vàries persones, indicant la participació que cadascú tindrà sobre els béns que integren l’herència. En aquest cas, el Codi Civil faculta als hereus o legataris,  que no vulguin romandre en una situació de participació conjunta en la titularitat dels béns o indivisió, a dur a terme l’anomenada “partició de l’herència”, és a dir, la distribució dels béns en lots separats per a cadascun, respectant el percentatge o quota de participació individual que es va establir en el testament. Com a resultat d’aquesta partició és possible que l’habitatge habitual s’adjudiqui finalment a una sola persona, evitant la seva adjudicació compartida.

En aquest darrer cas, l’aplicació de la bonificació tributària ha sofert recentment un canvi de criteri per part de l’Agència Tributària de Catalunya. En aquest sentit, fins dates bastant recents, la persona que s’adjudicava l’habitatge habitual es podia aplicar la bonificació del 95% sobre el valor total de l’immoble, amb independència de si l’adjudicació havia vingut ordenada directament pel testament o era el resultat de la partició d’herència que havien consensuat els hereus. Doncs bé, segons les últimes consultes de l’Agència Tributària de Catalunya, la persona que s’adjudica la totalitat de l’habitatge habitual per la via particional només pot aplicar la bonificació del 95% sobre la part que li hagués correspost d’haver-se adjudicat els béns de forma conjunta segons establia d’entrada el testament, és a dir en funció de la participació o quota hereditària que resultava del testament.

Aquest canvi de criteri implica en aquests casos la pèrdua d’una part important de la bonificació, amb la qual cosa cal tenir-ho en compte tant a l’hora d’efectuar particions d’herència com en el moment d’atorgar un testament, ja que davant l’opció d’establir una clàusula general de nomenament d’hereus adjudicant tots els béns a parts iguals potser serà més convenient adjudicar l’habitatge en forma de llegat i de forma individual al que estigui més interessat, garantint així la plena aplicació de la bonificació.

Per últim, atès que es tracta d’una bonificació important dins l’Impost sobre Successions, recordar la importància de confirmar on tenim la residència efectiva i comprovar el correcte empadronament.

 

Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

M. Àngels Adroher Recasens

Advocada Col. núm. 3081 ICAG

 

Ribas Àlvarez Advocats

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!