ASSESSORAMENT FISCAL I GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Es tracta d’una de les Àrees més importants i amb més experiència de les que ofereix el grup Ribas·Àlvarez. Actualment està dividida en quatre subàrees:

Cadascuna d’elles està formada per un equip de professionals especialitzats, que treballen conjuntament i es complementen. L’objectiu principal d’aquesta àrea és assessorar al nostre client amb les seves obligacions tributaries i jurídiques, realitzar les accions oportunes per minimitzar l’impacte fiscal i efectuar la correcte presentació de les mateixes.

Posem a la teva disposició el nostre equip d’assessors fiscals i tècnics els quals treballen amb estreta col·laboració amb la resta de professionals de Ribas Àlvarez, advocats, assessors laborals, serveis comptables, gestions administratives, i corredors d’assegurances.
Els serveis que s’ofereixen estan orientats a les obligacions fiscals de les persones físiques, dels autònoms i de Family Offices.

Optimització Patrimonial Familiar i Planificació Successòria

Oferim una gestió i un assessorament integral en l’àmbit econòmic-fiscal de l’empresa familiar i els seus partícips. També oferim assessorament i consultoria en la transmissió generacional de negocis, liquidació d’herències, donacions, etc., assessorant i aplicant els criteris per minimitzar l’impacte fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions.

Compliment de les Obligacions tributàries periòdiques

Elaborem i presentem les liquidacions tributàries i declaracions informatives dels empresaris individuals, analitzem i planifiquem les possibles operacions amb transcendència fiscal. A nivell particular assessorem i tramitem les declaracions de renda i patrimoni de les persones físiques. També analitzem i presentem declaracions de béns a l’estranger. Efectuem qualsevol consulta, reclamació o gestió tributària a les administracions públiques, complimentant i presentant tota la documentació necessària en nom del nostre client

Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments Tributaris

Conjuntament amb l’equip de l’àrea jurídica, assessorem, aconsellem i representem als nostres clients en procediments d’inspecció fiscal de qualsevol impost.
Realitzem sempre que sigui necessari interposicions de recursos, reclamacions econòmica-administratives, etc. realitzant un seguiment dels mateixos i mantenint el client informat en tot moment.

Unim les nostres àrees professionals per tal de donar un servei el màxim transversal i funcional per tu. Posem a disposició de la teva empresa el nostre equip d’assessors fiscals i tècnics els quals treballen amb estreta col·laboració amb la resta de professionals de Ribas Àlvarez, advocats, assessors laborals, serveis comptables, gestions administratives, i corredors d’assegurances.

Els serveis que oferim estan orientats a empreses nacionals i internacionals, i a entitats sense ànim de lucre. Estem especialitzats en tres grans grups:  pimes, grans empreses i entitats sense ànim de lucre (principalment fundacions i associacions). Oferim un servei integral pel compliment en tot moment de la normativa fiscal vigent i mantenim els nostres clients informats de forma periòdica de les novetats d’aquest camp.

Compliment de les Obligacions Tributaries Periòdiques

Elaborem i presentem tot tipus de liquidacions tributaries i declaracions informatives, aplicant tots els incentius i bonificacions que ens permetin optimitzar la tributació pel conjunt d’impostos directes i indirectes.

Assessorament Fiscal

Analitzem i planifiquem les possibles operacions amb transcendència fiscal per tal d’optimitzar la tributació de cada entitat i dels seus socis.
T’acompanyem en el creixement evolutiu de la teva empresa, amb anàlisi i balanços comptables i informes financers.
Gestionem de forma física i informatitzada tota la documentació fiscal, mantenint-ne la custòdia durant tot el seu cicle de vida.

Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària

Conjuntament amb l’equip de l’àrea jurídica, assessorem, aconsellem i representem als nostres clients en procediments d’inspecció fiscal i altres procediments de comprovació tributària.
Realitzem interposicions de recursos, reclamacions econòmica-administratives, etc. amb un seguiment dels mateixos i mantenint el client informat en tot moment.
Efectuem qualsevol consulta, reclamació o gestió tributaria a les administracions públiques, complimentant i presentant tota la documentació necessària en nom del nostre client.

Operacions Vinculades Entre Empreses del Grup (Transfer Pricing)

Ens encarreguem de dissenyar i implantar polítiques de preus de transferència, confeccionem contractes de serveis entre les empreses i elaborem tota la documentació necessària que acompanya a les operacions vinculades.

Racionalització de l’Estructura Corporativa

Assessorem i aconsellem en la creació de Societats Holding que permetin l’optimització fiscal dels recursos del grup d’empreses i dels seus socis.
Assessorem en l’operativa, comptabilitat i gestió fiscal del grup d’empreses, presentant les corresponents liquidacions tant a nivell individual com a nivell consolidat.

Anàlisi i Gestió Fiscal de les Operacions de Reestructuració Empresarial

Realitzem un assessorament fiscal integral en les operacions societàries de fusió, adquisició, escissió i aportació de branques d’activitat. Apliquem quan es possible el règim especial de neutralitat fiscal.

Auditories Fiscals (Tax Due Diligence)

Analitzem els riscos fiscals i quantifiquem les possibles contingències fiscals en operacions d’adquisició d’empreses i preses de participació.
Revisem de forma periòdica el grau de compliment de les obligacions fiscals i avaluem la situació economicofinancera de les societats.

Assessorament Especialitzat en Operacions Immobiliàries

Assessorem i ajudem a preparar operacions de transmissió d’immobles, planifiquem la promoció immobiliària des del punt de vista fiscal i realitzem tots els tràmits per les empreses que puguin beneficiar-se del règim fiscal d’arrendament d’habitatges.

Serveis per Fundacions i Entitats Sense Ànim de Lucre

Estem especialitzats en l’estudi i aplicació dels incentius fiscals específics per aquestes entitats i vetllem pel compliment dels requisits fiscals i mercantils als que estan obligades.
Coordinem l’elaboració de convenis de col•laboració entre entitats i ordenem fiscalment les activitats de mecenatge realitzades.

Assessorament i Gestió Mediambiental

- En referència amb temes mediambientals, a Ribas•Àlvarez l'assessorem i aconsellem en:
- Adequació a la Llei 3/1998, de l'administració ambiental.
- Elaboració de projectes o documentació tècnica per legalitzar activitats.
- Tràmits administratius relacionats amb la gestió ambiental de l'empresa.
- Elaboració de plans de gestió de residus industrials.
- Disseny de programes de bones pràctiques ambientals (BPA).

- Implantació del sistema de gestió mediambiental, segons norma ISO-14001 o reglament EMAS.

Assistim i gestionem la pràctica comptable des dels autónoms a les organitzacions, i supervisem la confecció dels seus comptes anuals.

 • Elaboració i legalització de la comptabilitat
 • Presentació dels llibres de comptabilitat al Registre Mercantil.
 • Elaboració d’informes de compte de Resultats analítics.
 • Preparació i presentació dels Comptes Anuals.
 • Anàlisi d’estats financers periòdicament segons la necessitat de cada empresa
 • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
 • Apoderaments i certificats electrònics
 • Alta Activitat empresarial (IAE)
 • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
 • Sol•licitud de llicències i patents
 • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES

Documents necessaris per provar el transport intracomunitari de mercaderies. Novetats a partir del dia 1 de gener de 2020

Les operacions intracomunitàries han estat històricament un dels principals punts de conflicte en l’aplicació de l’IVA. L’existència de diferents normatives internes nacionals, amb diferències notables entre elles, no ha ajudat a què els contribuents tinguin una seguretat jurídica sobre quins són els documents necessaris per acreditar l’existència d’una operació intracomunitària. Per posar fi a aquestes [...]

INICI CAMPANYA DE RENDA 2019

Campanya 2019 d’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni   Adjuntem a la present la carpeta per a la documentació corresponent a:   - Declaració Anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). - Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).   La campanya per presentar [...]

SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA A CATALUNYA

Poden consultar aquí la documentació següent:   Sessió Successió hereditària a Catalunya, que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2020 a l'Auditori del centre a càrrec del Sr. Àlvarez i del Sr.  Joan Vidal Vidal. Enllaç   Llei impost successions i donacions. Enllaç     Si tenen qualsevol dubte no dubtin a [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!