ADVOCATS

Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria Ribas Àlvarez, l’Àrea Jurídicomercantil s’ha consolidat con un despatx d’advocats a Girona integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, que compta amb el suport i l’estreta col•laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables, auditors i assessors laborals.

Despatx d’advocats a Girona

RIBAS ALVAREZ advocats està format per un equip de professionals altament especialitzat en les diferents àrees del Dret que tenen una important incidència en la vida diària de les empreses i dels particulars.

Oferim als nostres clients un servei àgil, puntual i eficient, així com un tracte directe i personalitzat. El nostre objectiu principal és donar solucions reals i efectives en tots aquells assumptes de naturalesa jurídica.

 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Dret de societats.
 • Contractació, mediació i negociació mercantil.
 • Reestructuracions i compravenda d’unitats productives – M&A.
 • Planificació i assistència a l’empresa familiar.
 • Internacionalització.
 • Propietat industrial.
 • Contractació civil: compravendes, préstecs, permutes, contractes d’arres, arrendament i opcions de compra.
 • Contractes d’edificació i execució d’obra.
 • Declaracions d’obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions de propietat horitzontal, redacció de les normes i estatuts de les comunitats de propietaris.
 • Confecció i tramitació de documents en els Registres corresponents.
 • Expedients de domini i immatriculació.
 • Expedients de regularització registral i cadastral de finques.
 • Assessorament préstecs amb garantia hipotecària.
 • Planificació successòria i empresa familiar. Fiscalitat.
 • Protocols familiars i pactes para-socials.
 • Assessorament i redacció de documents de disposicions testamentàries.
 • Acceptacions d’herència i reclamació de drets hereditaris.
 • Operacions societàries i patrimonials.
 • Inspeccions tributàries.
 • Liquidacions tributàries.
 • Recursos en via administrativa.
 • Reclamacions econòmicoadministratives.
 • Obtenció de llicències o autoritzacions administratives.
 • Actuacions davant les diferents Administracions.
 • Tramitació d’expedients administratius.
 • Tramitació de llicències i autoritzacions administratives.
 • Solucions preconcursals.
 • Concursos persones jurídiques.
 • Concursos persones físiques i llei segona oportunitat.
 • Administració concursal.
 • Defensa interessos creditors.
 • Contractació laboral.
 • Seguretat social.
 • Prestacions per incapacitat.
 • Expedients Regulació d’Ocupació.
 • Mediació i negociació laboral.
 • Procediments judicials mercantils
 • Procediments judicials civils
 • Procediments judicials de família
 • Procediments judicials laborals
 • Procediments penals en general i derivats de delictes socioeconòmics.

Si busqueu advocats a Girona, el Grup Ribas Álvarez us pot oferir una solució a mida i un servei integral en qualsevol dels àmbits del Dret.

No dubteu a contactar amb nosaltres per a més informació.

NOTÍCIES RELACIONADES

ESPECIAL REFERENCIA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM , D’11 DE GENER DE 2023

ELS TRIBUNALS PODEN COMDEMNAR A LES SOCIETATS A DISTRIBUIR DIVIDENDS El passat 11 de gener de 2023, el Tribunal Suprem (en endavant, “TS”) es va pronunciar per segona vegada sobre la possibilitat que els tribunals de justícia condemnin a les societats mercantils a aplicar el resultat de l’exercici d’una forma diferent a la decidida per […]

LES DONACIONS A DESCENDENTS

És habitual que, arribada una determinada edat, ens plantegem com afrontar la transmissió del patrimoni a la següent generació. Normalment, sorgeix el dilema de si és millor fer-ho en vida o bé esperar que el traspàs es faci a través de l’herència en el moment de defunció. Cal estudiar cada cas concret i les diferents […]

L’EMPRESA FAMILIAR: EL CONSELL DE FAMÍLIA I EL PROTOCOL FAMILIAR

Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en qualsevol de les definicions l’aspecte clau és que una família, o vàries conjuntament, exerceixen el control sobre una determinada empresa. Aquesta modalitat d’empresa representa gairebé el 90% del teixit empresarial del nostre país i és la que genera la major part de l’ocupació privada. […]