AREA CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Assessoria Ribas Àlvarez Corredoria d’Assegurances, S.L. divisió integrada en el Grup Ribas-Àlvarez, va ser creada l’any 2001 com a Consultoria de Riscos i Corredoria d’Assegurances, amb l’objectiu de crear solucions que satisfessin les necessitats de les empreses i els particulars, contribuint així a l’èxit i la tranquil·litat dels nostres clients.

L’Assessoria Ribas Àlvarez Corredoria d’Assegurances, S.L. té contractada una Pòlissa Responsabilitat Civil i Caució s/Llei 26/2006 de 17 de Juliol de Mediació d’assegurances privades, adaptada a la Directiva Europea de Mediació d’Assegurances amb nº reg. D.G.P.F.A. J271GC. ( TEXT OBLIGATORI PER LLEI)

Les assegurances personals les dividim en tres categories:

a) Assegurances de vida risc

La característica fonamental de les assegurances de vida risc, és el pagament d’una quantitat pactada en el contracte dependent de la mort o supervivència de l’assegurat.
Mort per qualsevol causa → Entenem per mort per qualsevol causa, la mort natural i la sobtada
Mort natural. La resultant d’un debilitament progressiu de les funcions vitals
Mort sobtada. La que sobrevé d’una manera imprevista, sense manifestació morbosa prèvia.
Invalidesa absoluta i permanent. → A efectes d’aquesta garantia s’entén per invalidesa permanent i absoluta, la situació física irreversible provocada per accident o malaltia que impossibilita al treballador per el manteniment permanent de qualsevol relació laboral o activitat professional.

b) Assegurances de vida estalvi

En el mercat actual hi ha una gran quantitat i varietat de productes d’assegurances d’estalvi que s’organitzen segons els diferents tipus de classificació.
La jubilació ha estat, és i segurament serà un tema de preocupació creixent a nivell global. Les pensions de la Seguretat Social espanyola són més aviat baixes amb relació als salaris percebuts. La tranquil•litat que suposa aquesta etapa de la vida desperta la preocupació per mantenir l’estabilitat econòmica un cop ja s’ha deixat de treballar.
Diferents tipus per capitalitzar amb una assegurança d’estalvi
Dividim les assegurances en dos grans blocs:

A títol individual

Plans de Jubilació

Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIES)

Plans de Pensions Individuals (PPI)

Plans de Pensions Asegurats (PPA)

Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini (SIALP)

A títol d'empresa

Assegurança Col•lectiva d'Estalvi

Mutualitats de Previsió Social
Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE)

Plans de Pensions d'Ocupació
Assegurances de Dependència

Assegurança Temporal d'Estalvi Fidelització

Els fons d'inversió també els incloem en el grup d'assegurances d'estalvi. Els dividim en: Fons d'inversió Garantits i Fons d'inversió No Garantit

c) Assegurances d’accidents

Les assegurances d’accidents són aquelles que cobreixen els riscos que afecten la integritat corporal de les persones, degut a danys provocats per una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat que produeixi una invalidesa o fins i tot la mort.
Les podem classificar en:

  • Mort per Accident
  • Invalidesa per Accident
  • Assistència sanitària per accident

d) Assegurances de salut o malaltia

El Risc assegurat és la malaltia de l’assegurat (i de la seva família si es contracta una pòlissa familiar), de manera que es garanteix el pagament de certes sumes i despeses d’assistència mèdica i farmacèutica en cas que es produeixi una malaltia degudament certificada pel metge i dintre de les condicions pactades.

Les assegurances de salut o malaltia les podem dividir en dos grups:

Assistència sanitària

Les assegurances d’assistència sanitària cobreixen el risc de malaltia o accident de l’assegurat, proporcionant serveis mèdics, quirúrgics, farmacèutics i internaments en clíniques i centres assistencials, dins de les especialitats i amb els límits que figuren a la pòlissa

Subsidi per baixa laboral

Les assegurances de subsidi per baixa laboral, cobreixen una indemnització diària per incapacitat temporal total. Garanteix el pagament d’una indemnització diària durant el temps en què la persona assegurada no pugui treballar i hagi d’estar ingressada a l’hospital o guardar repòs al seu domicili (màxim 547 dies) a conseqüència de malaltia o accident.

Dins d’aquesta categoria es troben les assegurances que tenen com a finalitat principal, reparar la pèrdua que un assegurat pot patir en el seu patrimoni com a conseqüència d’un sinistre.

Les assegurances de danys es divideixen en dos grans grups:

Assegurances de coses

destinats a indemnitzar a l’assegurat per les pèrdues materials directament sofertes en un bé del seu patrimoni.

Assegurances de responsabilitat

amb la finalitat de garantir l’assegurat enfront de la responsabilitat civil en què pugui incórrer davant tercers per actes dels quals sigui responsable i protegir, així, el seu patrimoni.

Assegurança d’incendis

Les assegurances d’incendis, garanteixen a l’assegurat la indemnització en cas d’incendi dels béns determinats en la pòlissa o la reparació o reposició de les peces avariades.

Assegurances d’automòbils

Es basa en la prestació d’indemnitzacions derivades d’accidents produïts a conseqüència de la circulació de vehicles a motor.
Per la seva importància podem destacar: assegurances de ciclomotors, assegurances de motos, assegurances de turismes, assegurances de furgonetes, assegurances de camions, assegurances de vehicles industrials.

Assegurances d’enginyeria

Les assegurances d’enginyeria formen part d’un grup de modalitats de cobertura que contemplen determinats riscos derivats del funcionament, muntatge o proba de maquinaria o inherents a la construcció d’edificis i obres.
Per la seva importància podem destacar: assegurances de maquinaria, assegurança decennal, assegurança triennal, assegurances de construcció, assegurances de muntatge.

Assegurances de crèdit i caució

Dins d’aquest grup, hem de diferenciar les assegurances de crèdit i les assegurances de caució.

Assegurança de crèdit

Les assegurances de crèdit garanteixen a l’assegurat el pagament dels crèdits que tingui al seu favor quan es produeix la insolvència dels seus deutors. Sempre tenint en compte els límits i imports que es pactin en la pòlissa.

Assegurança de caució

En les assegurances de caució, l’assegurador s’obliga, en cas d’incompliment pel prenedor de l’assegurança de les seves obligacions, a indemnitzar a l’assegurat pels danys patrimonials soferts dins dels límits previstos.

Assegurança de pèrdues pecuniàries diverses

En les assegurances de pèrdues pecuniàries diverses, la companyia asseguradora indemnitzarà a l’assegurat per la pèrdua del rendiment econòmic que hagués pogut assolir en un acte o activitat de no haver-se produït el sinistre descrit en el contracte.

Assegurança de robatori

en les assegurances de robatori la companyia asseguradora indemnitzarà a l’assegurat pels danys soferts a conseqüència de la desaparició, destrucció o deteriorament dels objectes assegurats a causa d’un robatori o d’un intent de robatori.

Assegurances de transports

La companyia asseguradora es compromet al pagament de determinades indemnitzacions a conseqüència dels danys ocorreguts durant el transport de mercaderies.

Assegurances multirisc

En les assegurances multirisc, en un sol contracte es garanteix una sèrie de riscos rellevants per a l’assegurat.
Per la seva importància podem destacar entre altres: assegurances de la llar, assegurances de comerç, assegurances d’oficines i despatxos, assegurances de comunitats de propietaris, PIMES.

Assegurances de responsabilitat civil

Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil extracontractual en la qual pot incórrer en virtut dels articles 1902 i següents del Codi Civil.

CODI CIVIL → CAPÍTOL II → De les obligacions que neixen de culpa o negligència

Article 1.902

El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

Les podem classificar en els següents grups:

1. Responsabilitat civil general:

L’assegurança de responsabilitat civil general protegeix el patrimoni de l’assegurat en assumir, amb els límits contractuals acceptats, les indemnitzacions que li poguessin correspondre com a conseqüència dels danys causats a tercers en el desenvolupament de la seva activitat.

2. Responsabilitat civil professional

L’assegurança de responsabilitat civil professional va dirigida a aquells professionals que intervenen en el procés constructiu i que exerceixen la seva activitat de manera independent, ja sigui com a persona física o jurídica.

Aquesta pòlissa cobreix les conseqüències pecuniàries que en l'exercici de l'activitat professional puguin ser exigides a l'assegurat

3. Responsabilitat civil D&O

L’assegurança de responsabilitat civil D&O va dirigida als consellers, administradors i a tots els director nominats en l’empresa.

La pòlissa D&O cobreix les pèrdues i despeses de defensa que es derivin de reclamacions cobertes en la pòlissa per presumptes actes incorrectes dels alts càrrecs de l'empresa.

La responsabilitat mediambiental es addicional a la responsabilitat civil i ve exigida per l’Administració competent per tal de garantir les despeses pels danys tant materials com personals i els perjudicis derivats de la contaminació.

Assegurances de prestació de serveis
En les assegurances de prestació de serveis, s’inclouen els rams de l’activitat asseguradora en els quals l’obligació de l’assegurador consisteix en la prestació d’un servei a l’assegurat; en ocasions també recull l’obligació d’atorgar una indemnització econòmica.
Entre aquestes assegurances es troben, principalment:

  • Pòlisses de defensa jurídica
  • Pòlisses d’assistència en viatge
  • Assegurances de decessos.

NOTÍCIES RELACIONADES

Documents necessaris per provar el transport intracomunitari de mercaderies. Novetats a partir del dia 1 de gener de 2020

Les operacions intracomunitàries han estat històricament un dels principals punts de conflicte en l’aplicació de l’IVA. L’existència de diferents normatives internes nacionals, amb diferències notables entre elles, no ha ajudat a què els contribuents tinguin una seguretat jurídica sobre quins són els documents necessaris per acreditar l’existència d’una operació intracomunitària. Per posar fi a aquestes [...]

INICI CAMPANYA DE RENDA 2019

Campanya 2019 d’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni   Adjuntem a la present la carpeta per a la documentació corresponent a:   - Declaració Anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). - Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).   La campanya per presentar [...]

SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA A CATALUNYA

Poden consultar aquí la documentació següent:   Sessió Successió hereditària a Catalunya, que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2020 a l'Auditori del centre a càrrec del Sr. Àlvarez i del Sr.  Joan Vidal Vidal. Enllaç   Llei impost successions i donacions. Enllaç     Si tenen qualsevol dubte no dubtin a [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!